Szkolenia okresowe – kod 95

Najlepsza szkoła nauki jazdy Bytom - Szkoła Expert - szkolenia okresowe - kod 95

Szkolenie okresowe:

Kurs przeznaczony jest dla osób odnawiających uprawnienia, pozwalające na kontynuowanie pracy w zawodzie kierowcy. W trakcie nauki odświeżona zostaje wiedza kursanta, zostaje też zaznajomiony z nowościami, jakie pojawiły się od czasu poprzedniego kursu w zakresie przepisów jak i nowinek technicznych.

Szkolenie należy odnawiać co 5 lat.

Wymagania:

 • Kursant musi posiadać Profil Kierowcy Zawodowego tzw. PKZ,
 • Kursant musi przebywać co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiować od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub,
 • Musi wykonywać przewozy na rzecz polskiego przedsiębiorstwa,
 • Kursant nie może mieć przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • Kursant musi posiadać prawo jazdy kat. C, uzyskane przed 10 września 2009 r. lub kat. D uzyskane przed 10 września 2008 r. lub,
 • Posiada świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Zakres szkolenia:

Moduły obowiązkowe

 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa,
 • Stosowanie przepisów,
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

Moduły dodatkowe:

Szkolenie w ramach e-learningu wykorzystuje nowoczesne techniki nauczania umożliwiając kursantowi korzystanie z materiałów audiowizualnych, ale też bezpośredni kontakt z instruktorem prowadzącym szkolenie. Kurs oferowany przez SZKOLAEXPERT.PL jest podzielony na bloki tematyczne, z których każdy kończy się testami kontrolującymi stopień przyswojenia materiału przez ucznia.

Po zakończeniu każdego modułu szkoleniowego kursant przechodzi test weryfikacyjny, który umożliwia ocenę poziomu wiedzy przyswojonej przez kursanta. Tylko pozytywne jego zakończenie umożliwia przejście do kolejnego modułu szkoleniowego. Po zakończeniu całości szkolenia kursant dysponuje wiedzą, umożliwiającą mu prawidłowe wykonywanie zawodu kierowcy.

Potwierdzenie kwalifikacji:

Świadectwo kwalifikacji.

Co to są szkolenia okresowe?

Kierowcy zawodowi zobowiązani są przechodzić szkolenie okresowe co pięć lat. Szkolenia okresowe kierowców wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy ma na celu odświeżenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Kurs przygotowany został dla kierowców przedłużających uprawnienia do wykonywania zawodu. Na kursie zostanie ugruntowana wiedza z zakresu bezpieczeństwa i komfortu pracy w zawodzie kierowcy. Szczególny nacisk położono na bezpieczne poruszanie się po drodze oraz przygotowanie swojego stanowiska pracy w taki sposób, aby to bezpieczeństwo poprawić.

Dla kogo są szkolenia okresowe?

Okres przejściowy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 roku (DzU nr 122 poz. 1269 z dnia 31 maja 2004 r.), wszyscy kierowcy, którzy zrobili prawo jazdy kat. D, D + E, D1 i D1 + E wydane przed 10.09.2008 r. oraz prawo jazdy kat. C, C + E, C1 i C1 + E wydane przed 10.09.2009 r., aby móc wykonywać zawód kierowcy zobowiązani są do uzyskania wpisu do prawa jazdy (rubryka 11) na podstawie badań i szkolenia okresowego. Termin pierwszego szkolenia okresowego dla osób które zdobyły uprawnienia na kursach na przewóz rzeczy lub osób zależny jest od daty uzyskania prawa jazdy właściwej kategorii. Poniżej prezentujemy tabele z informacją dla poszczególnych kategorii prawa jazdy:

Kategorie Data uzyskania uprawnień Data uzyskania wpisu do prawa jazdy
C1, C, C1 + E, C + E do 31.12.1980 do 10.09.2010
od 01.01.1981 do 31.12.1995 do 10.09.2011
od 01.01.1996 do 31.12.2000 do 10.09.2012
od 01.01.2001 do 31.12.2005 do 10.09.2013
od 01.01.2006 do 10.09.2009 do 10.09.2014
D1, D, D1 + E, D + E do 31.12.1980 do 10.09.2009
od 01.01.1981 do 31.12.1990 do 10.09.2010
od 01.01.1981 do 31.12.1990 do 10.09.2010
od 01.01.1991 do 31.12.2000 do 10.09.2011
od 01.01.2001 do 31.12.2005 do 10.09.2012
od 01.01.2006 do 31.09.2008 do 10.09.2013

Pamiętać należy, aby do szkolenia okresowego przystąpić co najmniej dwa miesiące przed datą wskazana w tabelce. Czas ten pozwoli spokojnie uczestniczyć w szkoleniu, udać się do fotografa czy złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy. Oczekiwanie na nowe prawo jazdy, to okres około czterech tygodni.

Jak przebiega szkolenie?

Szkolenie okresowe prowadzone jest w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć. Obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C, C + E, C1 i C1 + E lub D, D + E, D1 i D1 + E zgodnie z programem szkolenia. Szkolenie prowadzone w formie kursu okresowego obejmuje: 21 godzin zajęć – w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego, 14 godzin zajęć – w ramach modułów szkolenia okresowego wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy. Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 5 lat, jednorazowo nie mniej niż dla jednego modułu szkolenia okresowego.

Zakres tematyczny i czas trwania modułów:

 1. Moduł obowiązkowy „Przypomnienie wiadomości” w zakresie tematyki objętej kwalifikacją wstępną – czas trwania 21 godz., a w tym: szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa (7 godzin), stosowanie przepisów (7 godzin), bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska (7 godzin).
 2. Moduł numer 2 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” – czas trwania 7 godz.
 3. Moduł numer 3 „Czynnik ludzki w przewozie drogowym” – czas trwania 7 godz.

Dużym udogodnieniem dla kursantów jest możliwość odbywania części szkolenia metodą e-learningu. Wymaga to jednak sprawdzenia, czy wybrany przez nasz ośrodek korzysta z takiej formy szkolenia teoretycznego, tzn. ćwiczenia prowadzone są pod nadzorem trenera-wykładowcy przy użyciu komputera. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów e-kierowca.pl oraz wykazem ośrodków korzystających z tej formy szkolenia.

Jak wygląda egzamin?

Kursant po zapoznaniu się z materiałem kursu i zaliczeniu w systemie wszystkich ćwiczeń weryfikujących wiedzę otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Dokument ten wydaje ośrodek szkoleniowy na podstawie zaliczenia materiału szkoleniowego i pozytywnego zaliczenia ćwiczeń sprawdzających z poszczególnych modułów lekcyjnych. Jednocześnie ośrodek szkolenia ma obowiązek w terminie 21-dni od daty wystawienia Świadectwa powiadomić o tym fakcie system CEPIK. Fakt odbycia szkolenia jest potwierdzany poprzez wpis kodu „95” przy odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

Podstawa prawna

 • Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 76/914/EWG ([dop. aut.] została zaimplementowana do prawa polskiego).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.) reguluje całokształt problematyki związanej z formalnymi możliwościami wykonywania działalności transportowej osób i rzeczy.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) określa, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, techniczne aspekty wykonywania transportu określonymi pojazdami oraz wymagania w stosunku do kierowców.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314), zwanym dalej rozporządzeniem.